26 Medicinal Herbs
Bhringraj, Manduka Parni, Jati, Gunja, Sudha Dhatura, Elaichi, Nili, Indravaruni, Jatamansi, Karanj, Neem, Mehandi, Mandoor Bhasma, Triphala, Rasot, Akarkara, Vacha, Yashtimadhu, Dhaniya, Methi, Gudhal, Bargad, Ankol, Nagarmotha, Kapurkachri, Ghee Kunwar

6 Pure Oils
Godhuma (Wheat Germ) Oil, Nilibringadi Oil, Til (Sesame) Oil, Nimbuk (Lemon) Oil, Sarson (Mustard) Oil, Nariyal (Coconut) Oil

Pure Cow's Milk
Kshir Pak Vidhi

Manufacturer Details –
Sesa Care (P) Ltd.
VPO – Dhaulakuan, Near Sodhuwala Bridge, Ponta Sahib, Dist. Sirmour, H.P – 173031