19 Medicinal Herbs
Bhringraj, Bhrahmi, Triphala, Shikakai, Chameli, Tagar, Khas, Akarkara, Nili, Neem, Mahandi, Devadaru, Gunja, Rasot, Haldi, Badi Elaichi, Chirayata, Elva, and Karanja

11 Pure Oils
Jaitun, Nimbuk, Badam, Wheatgerm, Green tea, Rosemary, Jojoba, Khumani, Nili, Til, and Coconut oil

Pure Cow's Milk
Kshir Pak Vidhi