26 Medicinal Herbs
Bhringraj, Manduka Parni, Jati, Gunja, Sudha Dhatura, Elaichi, Nili, Indravaruni, Jatamansi, Karanj, Neem, Mehandi, Mandoor Bhasma, Triphala, Rasot, Akarkara, Vacha, Yashtimadhu, Dhaniya, Methi, Gudhal, Bargad, Ankol, Nagarmotha, Kapurkachri, Ghee Kunwar