26 Medicinal Herbs
Sesa+ Ayurvedic Strong Roots Hair Oil and Shampoo + Conditioner
Bhringraj, Manduka Parni, Jati, Gunja, Sudha Dhatura, Elaichi, Nili, Indravaruni, Jatamansi, Karanj, Neem, Mehandi, Mandoor Bhasma, Triphala, Rasot, Akarkara, Vacha, Yashtimadhu, Dhaniya, Methi, Gudhal, Bargad, Ankol, Nagarmotha, Kapurkachri, Ghee Kunwar

6 Pure Oils
Sesa+ Ayurvedic Strong Roots Hair Oil
Godhuma (Wheat Germ) Oil, Nilibringadi Oil, Til (Sesame) Oil, Nimbuk (Lemon) Oil, Sarson (Mustard) Oil, Nariyal (Coconut) Oil

Pure Cow's Milk
Sesa+ Ayurvedic Strong Roots Hair Oil
Kshir Pak Vidhi

Manufacturer Details –
Sesa Care (P) Ltd.
VPO – Dhaulakuan, Near Sodhuwala Bridge, Ponta Sahib, Dist. Sirmour, H.P – 173031