17 Medicinal Herbs
Bhringraj, Manduka Parni, Jati, Gunja, Sudha Dhatura, Elaichi, Nili, Indravaruni, Tagar, Karanj, Neem, Mehandi, Triphala, Rasot, Akarkara, Vacha, Yashtimadhu