18 Medicinal Herbs
Bhringraj, Manduka Parni, Jati, Gunja, Sudha Dhatura, Elaichi, Nili, Indravaruni, Jatamansi, Karanj, Neem, Mehandi, Mandoor Bhasma, Triphala, Rasot, Akarkara, Vacha, Yashtimadhu

5 Pure Oils
Godhuma (Wheat Germ) Oil, Nilibringadi Oil, Til (Sesame) Oil, Nimbuk (Lemon) Oil, Nariyal (Coconut) Oil

Pure Cow's Milk
Kshir Pak Vidhi