Medicinal Herbs
Sesa Ayurvedic Oil
Bhringraj, Manduka Parni, Jati, Gunja, Sudha Dhatura, Elaichi, Nili, Indravaruni, Jatamansi, Karanj, Neem, Mehandi, Mandoor Bhasma, Triphala, Rasot, Akarkara, Vacha, Yashtimadhu

Sesa Ayurvedic Shampoo

Bhringraj, Manduka Parni, Jati, Gunja, Sudha Dhatura, Elaichi, Nili, Indravaruni, Tagar, Karanj, Neem, Mehandi, Triphala, Rasot, Akarkara, Vacha, Yashtimadhu

Pure Oils
Sesa Ayurvedic Oil
Godhuma (Wheat Germ) Oil, Nilibringadi Oil, Til (Sesame) Oil, Nimbuk (Lemon) Oil, Nariyal (Coconut) Oil

Pure Cow's Milk
Sesa Ayurvedic Oil
Kshir Pak Vidhi
Manufacturer Details –
Sesa Care (P) Ltd.
VPO – Dhaulakuan, Near Sodhuwala Bridge, Ponta Sahib, Dist. Sirmour, H.P – 173031