19 Medicinal Herbs.
Bhringraj, Bhrahmi, Triphala, Shikakai, Chameli, Tagar, Khas, Akarkara, Nili, Neem, Mahandi, Devadaru, Gunja, Rasot, Haldi, Badi Elaichi, Chirayata, Elva, and Karanja

11 Pure Oils
Jaitun, Nimbuk, Badam, Wheatgerm, Green tea, Rosemary, Jojoba, Khumani, Nili, Til, and Coconut oil

Pure Cow's Milk
Kshir Pak Vidhi

Manufacturer Details –
Sesa Care (P) Ltd.
VPO – Dhaulakuan, Near Sodhuwala Bridge, Ponta Sahib, Dist. Sirmour, H.P – 173031